ประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตบอล

1.) เป็นกีฬาที่ช่วยฝึกฝนให้ผู้เล่นมีไหวพริบที่ชาญฉลาดและแก้ปัญหาอย่างฉับพลันได้ดี
2.) ช่วยท าให้ระบบต่างๆ ภายในร่างกายท างานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ระบบกล้ามเนื้อ ระบบการหายใจ ระบบขับถ่าย และระบบไหลเวียนโลหิต
3.) ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมที่รวมการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของมนุษย์เกือบทุกชนิด เช่น การวิ่ง หลบหลีก หลอกล่อ การแย่ง การรับ การส่ง การกระโดด การเตะ ตลอดจนการใช้เท้าให้สัมพันธ์กับสายตาด้วย
4.) ฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีกฎ กติกา ผู้เล่นต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎ กติกาการแข่งขัน ดังนั้นการเล่นฟุตบอล ช่วยสอน ให้ผู้เล่นรู้จักความยุติธรรม ปฏิบัติตนให้อยู่ในขอบเขตอันพึงควรกระท า สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ให้รู้จักการเคารพสิทธิ ของผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5.) ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ส่งเสริมให้เกิดความรักใคร่สามัคคีในหมู่คณะ
6.) ส าหรับผู้เล่นฟุตบอลที่ดีย่อมมีโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของชาติยังเป็นหนทางที่ท าให้คนรู้จัก อันเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอีกทางหนึ่งด้วย